100% EKOLOGIA

Kierujemy się zasadami ochrony przyrody i proekologicznym podejściem do środowiska naturalnego.

Oferta naszej firmy


Rozwiązania drogowe
• Dojazd do inwestycji:

Jednym z najważniejszych aspektów powstania inwestycji jest konieczność zapewnienia możliwości dostarczenia elementów konstrukcyjnych wieży wiatrowej.

W ramach naszych prac oferujemy Państwu opracowanie:
- optymalnych możliwości dojazdu w obszar farmy wiatrowej,
- określenie niezbędnych nakładów na przystosowanie infrastruktury drogowej,
- dokumentacji stanu faktycznego dróg przed i po zakończeniu inwestycji.
- analizy określającej trasę przejazdu wraz z opisem koniecznych prac przystosowawczych.
- uzgodnienień z zarządcami dróg, które są podstawą do dalszych prac inżynieryjno – drogowych.
Wszystkie nasze czynności pozwolą Państwu na zweryfikowanie projektu pod kątem możliwości logistycznych,
określenie nakładów finansowych związanych z przystosowaniem dróg oraz ułatwią dalsze postępowanie administracyjne związane z projektem transportowo-logistycznym.

• Infrastruktura wewnętrzna:

Weryfikacja infrastruktury wewnętrznej projektu farmy wiatrowej wykonana przez Road Solutions obejmuje analizę istniejącego planu pod kątem możliwości transportowo - logistycznych uwzględniających:
- zjazdy z dróg publicznych w drogi wewnętrzne,
- układ dróg wewnętrznych,
- place montażowe i ich połączenie z drogami wewnętrznymi,
- miejsca postojowe i manewrowe dla zestawów nienormatywnych,
- miejsca składowania elementów konstrukcyjnych wież wiatrowych,
- prawa własności gruntów,
Wykonana analiza pozwoli na niezależną, praktyczną ocenę projektu infrastruktury logistycznej. Wskazane rozwiązania przyczynią się do optymalnego wykorzystania dróg, a jednocześnie ułatwią prawidłowe zabezpieczenie harmonogramu dostaw i montażu na etapie realizacji projektu.


Nadzór jakościowy logistyki
Uwzględniając łańcuch dostaw i związane z nim ryzyko prowadzimy działania zmierzające do zabezpieczenia interesów naszych klientów.
Obejmują one min.:
- nadzór bezpośredni nad załadunkami, rozładunkami i przeładunkami oraz ich dokumentację,
- ujawnienie i dokumentowaniu ewentualnych uszkodzeń, określenie ich przypuszczalnego miejsca i sposobu powstania,
- weryfikację dokumentacji transportowej niezbędnej dla poruszania się zestawów nienormatywnych,
- konsulting przy doborze podwykonawców i sprzętu.

Wspólnie podjęte działania zminimalizują ryzyko opóźnień od harmonogramu dostaw. Ułatwią także postępowanie odszkodowawcze wynikające z zaistniałych uszkodzeń potwierdzone stosowną dokumentacją.


Ekspertyzy, opracowania i badania drogowe
W ramach prowadzonych prac przy projektach drogowych i logistycznych zajmujemy się organizacją:
- badań gruntowo – wodnych,
- ekspertyz drogowo – mostowych,
- dokumentowaniem stanu technicznego dróg i skrajni drogowych przed rozpoczęciem inwestycji oraz po jej zakończeniu,
Dodatkowo wspieramy inwestorów przy organizacji niezbędnych dokumentów dla prac dostosowawczych.


Obsługa transportów nienormatywnych
Nasza firma zajmuje się organizacją:
- zezwoleń na przejazd zestawów nienormatywnych,
- pilotażu cywilnego,
- eskort policyjnych,
- ekspertyz drogowo – mostowych,
- prac dostosowawczych umożliwiających przejazd zestawów nienormatywnych polegających min. na pracach budowlano-drogowych, usuwaniu znaków i drzew, podnoszeniu lub rozpinaniu sieci elektrycznych, teleinformatycznych oraz trakcji zasilających komunikację miejską,
- przesunięć elementów ciężkich oraz transportu wewnętrznego,